Bijzondere gebruikersvoorwaarden

In dit document zijn de Bijzondere Gebruikersvoorwaarden van Kruiswerk Helpt beschreven. Deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Kruiswerk Achterhoek (https://www.kruiswerk.nl/algemene-voorwaarden) en zijn naast de Algemene Voorwaarden van Kruiswerk Achterhoek van toepassing op overeenkomsten die je sluit met en het gebruik dat je maakt van Kruiswerk Helpt en de daarvoor bestemde website kruiswerkhelpt.nl. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Bijzondere Gebruikersvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. Wij raden je dan ook aan om deze aandachtig door te lezen en op te slaan of af te drukken, zodat je deze later nog eens kunt nalezen. Dit document is voor het laatst aangepast op 20 april 2020.

1. Definities en toepasselijkheid 

1.1. Kruiswerk Helpt is een dienstverlening die voor haar leden beschikbaar wordt gesteld door de Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers gevestigd aan de IJsselkade 17, 7001 AN in Doetinchem en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40124612, hierna: Kruiswerk.

1.2 De dienstverlening van Kruiswerk Helpt wordt gefaciliteerd via www.kruiswerkhelpt.nl, hierna te noemen: Website.

2. Inhoud van de Overeenkomst 

2.1. Kruiswerk Helpt biedt op de Website een platform aan voor mensen die (gratis) diensten en/of hulp aanbieden of vragen aan elkaar, onder meer op het gebied van (mantel)zorg en sociaal welzijn kunt vragen en aanbieden. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor vraag en aanbod van producten, woonruimte of het zoeken naar een liefdespartner. 

2.2. Jij en andere gebruikers kunnen op de Websitediensten aanbieden en vragen aan andere gebruikers.

3. Aanmelding en gebruik op de Website 

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Website moet je zich aanmelden via het registratieformulier op de Website. Met het invullen en versturen van dit registratieformulier sluit je een Overeenkomst met Kruiswerk op grond waarvan je gebruik kunt maken van de Website en op welke Overeenkomst ,  de Algemene Voorwaarden van Kruiswerk van toepassing zijn, alsmede deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden. .

3.2. Je bent verplicht om bij aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in jouw account als jouw gegevens veranderen. Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder een valse naam, voor iemand anders dan jij zelf (tenzij je daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van die persoon) of om meer dan één account per persoon aan te maken.

3.3. Je mag je alleen aanmelden op de Website indien je 18 jaar of ouder bent. Verder mag je je alleen registreren als je niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bedrijven en eenmanszaken zich niet als eindgebruiker mogen aanmelden, tenzij daarvoor door Kruiswerk Helpt aparte schriftelijke toestemming is gegeven.

3.4. Bij aanmelding op de Website kiest je een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen. Jouw inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mag je niet verstrekken aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van jouw account. Kruiswerk Helpt mag ervan uit gaan dat, indien er gebruik wordt gemaakt van jouw account, jij dit zelf hebt gedaan. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot jouw inloggegevens dient je zo snel mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen en/of Kruiswerk Helpt hierover te informeren. Kruiswerk Helpt kan dan passende maatregelen nemen.

3.5. Kruiswerk Helpt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van jouw account, tenzij het misbruik van jouw account aan Kruiswerk Helpt te wijten is.

3.6. Jouw account op de Website is persoonlijk en je mag deze dan ook niet overdragen (zoals bijvoorbeeld verkopen of geven) aan een ander of een ander van jouw account gebruik laten maken.

3.7. Kruiswerk Helpt heeft het recht jouw aanmelding te weigeren indien je niet aan de regels in deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden voldoet en/of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren (bijvoorbeeld als je eerder misbruik hebt gemaakt van de Website).

4. Vragen en aanbieden van diensten, overeenkomsten aangaan via de Website 

4.1. Indien je via de Website een dienst vraagt of aanbiedt, dan bent je verplicht om andere gebruikers of partners alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om in te kunnen gaan op jouw vraag of jouw aanbod. Je maakt persoonlijke contactgegevens of jouw adres niet openbaar.

4.2. De diensten die je vraagt of aanbiedt via de Website moeten betrekking hebben op het verkrijgen of verlenen van (mantel)zorg of het sociaal welzijn binnen de samenleving. Je mag dus geen andere diensten of producten aanbieden op de Website.

4.3. Indien je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker, dan komt er een afspraak tussen jou en deze andere gebruiker tot stand. Kruiswerk Helpt is geen partij bij de hulprelatie die je aangaat of de afspraak die je maakt met andere gebruikers van de Website en heeft niet de mogelijkheid om de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten te controleren of te sturen.

4.4. Dit houdt in dat je je aan de afspraken die je met deze partij maakt moet houden en dat je de dienstverlening voor jouw eigen rekening en risico uitvoert. Je bent zelf verantwoordelijk om in overleg met de andere gebruiker bijvoorbeeld af te spreken welke diensten er precies verleend zullen worden en voor welke duur. Ook afspraken over bijvoorbeeld klachten en/of garanties moet je onderling afstemmen met de andere gebruiker waarmee je de afspraak heeft gemaakt. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering of inzittendenverzekering.

4.5. Je mag geen diensten aanbieden waarvoor met geld of andere middelen moet worden betaald, tenzij het gaat om daadwerkelijk te maken kosten voor de hulp, bijvoorbeeld bij vervoer.

5. Spelregels en informatie op de website 

5.1. Het is niet toegestaan om informatie op de Website te plaatsen die gewelddadig, intimiderend, bedreigend, discriminerend, hatelijk, lasterlijk of pornografisch van aard is, die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten of privacy van anderen en/of die op een andere manier in strijd is met de wet of regelgeving. Ook het opnemen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie is niet toegestaan.  

5.2. Je mag op jouw account geen commerciële informatie plaatsen, zoals bijvoorbeeld reclames of aanprijzingen van jouw eigen of iemand anders producten, diensten en/of website. Indien Kruiswerk Helpt advertenties aangeboden krijgt dan worden deze eerst beoordeeld. Kruiswerk heeft altijd het recht om deze niet te plaatsen.

5.3. Het verspreiden van spam, virussen of andere schadelijke software of technologie via de Website, het proberen te verkrijgen van login-gegevens van andere gebruikers van de Website, het blokkeren van de toegang naar de Website, het uitvoeren of bewerkstelligen van frauduleuze transacties of het op andere manier aantasten van de belangen van Kruiswerk Helpt of van andere gebruikers van de Website is niet toegestaan.

5.4. Je mag via de Website of indien je diensten verricht voor andere gebruikers geen medische adviezen geven. Bovendien begrijp je dat de Website en/of diensten die worden aangeboden via de Website nooit een vervanging zijn voor het vragen van professioneel medisch advies, diagnose, bijstand of behandeling. Alle beslissingen die je neemt op basis van adviezen van andere gebruikers zijn voor jouw eigen verantwoordelijkheid.

5.5. Op de Website zijn verdere spelregels opgenomen waar je je aan moet houden bij het gebruikmaken van de Website en die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst die je sluit met Kruiswerk Helpt. Kruiswerk Helpt heeft het recht om de spelregels op de Website van tijd tot tijd te wijzigen. In het geval dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen de spelregels en informatie op de Website en de informatie in deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden, dan gaan de regels uit deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden voor.

5.6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beslissen of je bepaalde informatie en/of afbeeldingen op de Website wilt plaatsen en begrijpt dat het mogelijk is dat anderen in dat geval jouw informatie zullen gebruiken, kopiëren of verder verspreiden. In jouw account kun je jouw informatie bewerken en jouw privacy instellingen aanpassen. Kruiswerk Helpt is niet aansprakelijk voor inbreuken door derden op jouw intellectuele eigendomsrechten en/of ander misbruik van jouw informatie.

5.7. Kruiswerk Helpt doet haar uiterste best om alleen correcte informatie op de Website te plaatsen, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onjuistheden op de Website. Kruiswerk Helpt heeft altijd het recht om de informatie op de Website te wijzigen of om het uiterlijk en de inhoud van de Website te wijzigen. Indien een wijziging van de Website een belangrijke aanpassing van de mogelijkheden en functionaliteiten op de Website inhoudt, dan zal Kruiswerk Helpt proberen je daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.

5.8. Kruiswerk Helpt heeft het recht om de inhoud van jouw vraag of aanbod aan te passen ter verbetering/verduidelijking van de boodschap. Dit zal altijd plaatsvinden in overleg met jou. 

5.9. De Website kan links bevatten naar de websites van anderen. Houd je er rekening mee dat zulke websites hun eigen algemene voorwaarden en privacy bepalingen kunnen hebben. Kruiswerk Helpt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van anderen.

6. Duur van de overeenkomst, blokkering en verwijdering van informatie en jouw account 

6.1. Indien je een account aanmaakt, dan sluit je een overeenkomst met Kruiswerk voor onbepaalde duur. Je kunt op ieder moment de overeenkomst die je sluit met Kruiswerk beëindigen door het verwijderen van jouw account van de Website. Meer informatie over het verwijderen van jouw account kun je vinden op de Website.

6.2. Kruiswerk heeft het recht alle informatie die je op de Website plaatst en die ongepast, ongewenst of anderszins in strijd is met de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Gebruikersvoorwaarden onmiddellijk te verwijderen.

6.3. Indien Kruiswerk van mening is dat je herhaaldelijk of ernstig in strijd heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden, deze Bijzondere gebruikersvoorwaarden en/of de spelregels die te vinden zijn op de Website, heeft Kruiswerk Helpt het recht om naar eigen inzicht jouw account ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen en je van (toekomstige) deelname uit te sluiten. Indien Kruiswerk het voornemen heeft jouw account te verwijderen, dan zal Kruiswerk je daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om daarop te reageren.

6.4. Indien je jouw account langer dan 12 maanden niet gebruikt, dan heeft Kruiswerk het recht om jouw account te verwijderen. Voordat Kruiswerk tot verwijdering van jouw account over gaat, zal zij je daarvan altijd op de hoogte stellen. Je heeft daarna de mogelijkheid om binnen een door Kruiswerk bepaalde termijn nog in te loggen op jouw account. Doe je dat niet, dan zal jouw account worden verwijderd.

6.5. Kruiswerk heeft altijd het recht om de Website te staken. Voordat Kruiswerk zal overgaan tot het staken van de Website, zal zij proberen je daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Kruiswerk is niet aansprakelijk voor enige schade die bij je ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.

6.6. Kruiswerk is in geen geval gehouden om je een vergoeding te betalen indien jouw account wordt verwijderd.

7. Aansprakelijkheid 

7.1. Kruiswerk biedt je alleen het gebruik van de Website aan voor het aanbieden en vragen van diensten. Kruiswerk is niet betrokken bij het aanbod en de diensten die worden aangeboden via de website en draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.  Kruiswerk is dan ook niet gebonden aan de afspraken die je maakt met andere gebruikers en draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken en te verlenen diensten. Kruiswerk Helpt kan niet aansprakelijk worden gehouden als één van deze partijen de afspraken die zij met je maken niet nakomt of op een andere manier schade, direct of indirect, veroorzaken bij jou.

7.2. Kruiswerk Helpt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, informatie of reacties die andere gebruikers op de Website plaatsen.

7.3. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle berichten en andere informatie die je op de Website plaatst en bent zelf aansprakelijk voor alle schade die Kruiswerk Helpt of anderen daardoor lijden.

8. Klachten over de inhoud van de Website 

8.1. Indien je van mening bent dat bepaalde informatie op de Website in strijd is met jouw rechten of op een andere manier onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat daarin zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens zijn opgenomen of jouw intellectuele eigendomsrechten daarin worden geschonden), dan kun je daarover een klacht indienen via de op de Website vermelde contactgegevens.

8.2. Indien er een klacht wordt ingediend over informatie die jou of een andere gebruiker heeft geplaatst dan word jij of deze andere gebruiker in de gelegenheid gesteld om binnen een door Kruiswerk bepaalde termijn op de klacht te reageren. Als Kruiswerk vervolgens van mening is dat de informatie kennelijk (oftewel duidelijk) onrechtmatig is, dan zal zij deze verwijderen van de Website.

8.3. Indien Kruiswerk Helpt meerdere malen (terechte) klachten krijgt over informatie die je op de Website hebt geplaatst, dan kan dit leiden tot verwijdering van jouw account (zie artikel 6).

9. Privacy en persoonsgegevens 

9.1. In de Privacyverklaring vindt je belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Kruiswerk verwerkt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9.2. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van de Privacyverklaring en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het privacyverklaring voor op de algemene voorwaarden.

10. Intellectuele eigendomsrechten 

10.1. De informatie die op de Website te vinden is, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Kruiswerk Helpt en haar gebruikers. Dit houdt in dat je deze informatie niet zonder toestemming van de Kruiswerk Helpt of de gebruiker mag kopiëren of openbaar maken, behalve als dit wettelijk is toegestaan. Als je twijfelt of je bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kun je contact opnemen met Kruiswerk Helpt of de desbetreffende gebruiker.

10.2. Indien je zelf informatie, foto’s of teksten op de Website plaatst, dan garandeer je dat je het recht en/of toestemming heeft om deze informatie op de Website te plaatsen. Je geeft in dat geval Kruiswerk Helpt kosteloos het recht om deze informatie te publiceren op de Website, op te slaan en te bewaren voor zover dat nodig is om de overeenkomst die Kruiswerk Helpt met jou heeft uit te voeren, back-ups te maken of het bijhouden van de administratie van Kruiswerk Helpt.

10.3. Je vrijwaart Kruiswerk Helpt van en zal Kruiswerk Helpt schadeloosstellen voor alle schade die zij lijdt en alle kosten die zij moet maken in verband met aanspraken van anderen die gebaseerd zijn op de stelling dat de door jou op de Website geplaatste informatie (intellectuele eigendoms-) rechten schendt en/of op een andere manier onrechtmatig is.

11. Wijziging van deze Bijzonder Gebruikersvoorwaarden 

11.1. Kruiswerk heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden of de Privacyverklaring te wijzigen. Voor het wijzigen van de Bijzondere Gebruikersvoorwaarden of de Privacyverklaring zal Kruiswerk je altijd ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging en de inhoud van die wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de Website, een e-mail of haar nieuwsbrief.

11.2. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan kun je de overeenkomst met Kruiswerk Helpt beëindigen door jouw account te verwijderen. Indien je voor het ingaan van de wijziging jouw account niet heeft verwijderd, dan ga je akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Bijzondere Gebruikersvoorwaarden of de nieuwe Privacyverklaring op de overeenkomst die je hebt met Kruiswerk Helpt van toepassing.

12. Overige bepalingen 

12.1. Als één van de bepalingen van deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden aan. Partijen (Kruiswerk en jij) zullen in dat geval een bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij wat oorspronkelijk in de bepaling stond en bij wat in de rest van deze voorwaarden is afgesproken.

12.2. Kruiswerk heeft het recht om derden (zoals andere bedrijven) in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met jou sluit, zonder dat ze daarvoor jouw toestemming hoeft te vragen.

12.3. Kruiswerk heeft het recht om de overeenkomst die zij met jou sluit of de Website over te dragen aan een derde partij en zal je daarover informeren.

12.4. Op de overeenkomst die je sluit met Kruiswerk en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen jou en Kruiswerk moeten worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.